แผนที่ตั้ง 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชาย ประสารพรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.0830597022

ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /ยุทธศาตร์

คำขวัญ

การบริการและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ขยายเวลาภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566

เอกสาร 35.pdf

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี      พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในตำบลสระประดู่ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางในการพัฒนา   การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับตำบล จำนวน 64 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รายชื่อตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น


เจอ แจ้ง จบ

พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว เพียงสแกนผ่าน QR- CODE หรือ

คลิกลิ้งค์

https://l.facebook.com/l.php...

#องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

#TraffyFondue

ติดต่อสอบถาม 056 - 713524 - 5


ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External Integity and Transparency Assessment : EIT)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด แกนนำสุขภาพชุมชนและพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นประจำปี 2566 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ 

โครงการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด ได้เข้าร่วมโครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ 

นายอธิชนนท์ แสงทอง
ปลัด อบต.สระประดู่

โทร.095-635-7541