แผนที่ตั้ง 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชาย ประสารพรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.0830597022

ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /ยุทธศาตร์

คำขวัญ

การบริการและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล

โครงการทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖

วันที่ 8 กันยายน 2566 

นายกสมชาย ประสารพรรณ์ ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ณ แปลงเกษตรปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่๘ บ้านนายสาม มีศิลป์ วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะในครัวเรือนและนำกลับนำมาใช้ได้อีก ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนเข้มแข็งสามัคคี โดยมีกำนัน ผญบ. ส .อบต. ผู้นำชุมชนเกษตรกร ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5  กันยายน 2566

นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายก อบต.สระประดู่ พร้อมด้วยรองนายก ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลสระประดู่ ผญบ.ม.8 ม.11 เตรียมความพร้อมในการทวนสอบ ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของ อปท. จากคณะกรรมการ อำเภอวิเชียรบุรี นำโดย ป วิทยา รัตนมณี ปลัดอาวุโสอำเภอวิเชียรบุรี ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป

@กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ปลอดภัยจากยาเสพติด และความปลอดภัยทางสังคม 

วันที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วย นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระประดุ่และทีมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอบถามปัญหาทางสังคมของผู้ผ่านการช่วยเหลือ ผุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด หมุ่ที่ 8 ตำบลสระประดุ่ จำนวน 3 รายเพื่่อขอความอนุเคราะห์เพื่อความดำรงอาชีพ ปลอดภัยจากยาเสพติด และความปลอดภัยทางสังคม 

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี ฝ่ายกรมการปกครอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระประดู่ และทีมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม หมู่ที่ 8 ต.สระประดู่ จำนวน 3 รายเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ( MOU ) "โครงการ .วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

               วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระยะ๕ ปี กับ ผอ.โรงเรียนบ้านลำนารวย เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิ์มัคคาราม วัดท่ายางสามัคคีธรรม กำนันตำบลสระประดู่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง ๓ พันธกิจ ๕ ส ๗ ขั้นตอน ๙ พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดระหว่างวัดกับชุมชน วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป

@กองการศึกษาฯ


พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย. 

             วันที่ 24 สิงหาคม 2566นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ประธานนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย. น้อย ในโรงเรียน ณ.โรงเรียนบ้านลำนารวย  น้อย ในโรงเรียน ณ.โรงเรียนบ้านลำนารวย 

ออกสำรวจตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ม.1 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายก อบต.สระประดู่ รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ต.สระประดู่ จิตอาสา ต.สระประดู่ พมจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกัน ออกสำรวจตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ม.1 ต.สระประดู่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อให้อยู่ดีมีสุขตามนโยบายรัฐบาล 

กินดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ พร้อมด้วย นายชนะโชติ บัวสำลี ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางวรรณฤดี ทาไกร นักพัฒนาชุมชนฯ บูรณาการร่วมกับอำเภอวิเชียรบุรี กำนัน ผญบ. ม.7 อสม. รพ.วิเชียรบุรี ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.สระประดู่ พมจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีบุตรของนางสาวกัญธิชา พิมพ์อินทร์ และปัญหายาเสพติด เพื่อหาแนวทาง การช่วยเหลือให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย อบต.สระประดู่ต่อไป 

นายอธิชนนท์ แสงทอง
ปลัด อบต.สระประดู่

โทร.095-635-7541