FacebookLink

แผนที่ตั้ง 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชาย ประสารพรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.0830597022

ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /ยุทธศาตร์

คำขวัญ

การบริการและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ กับชุมชนในเขตตำบลสระประดู่

จุดบริการประชาชน ชวงเทศการสงกรานต์ ปี2567      องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดยนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ (ศพด.) มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคม จำนวน 50 คน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน 

อบต.สระประดู่คัพ ครั้งที่ 1

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ.pdf

APP ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.pdf

ติดตั้งระบบตรวจสอบข้อมูลภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงบนมือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่าน เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีข้อสงสัย โทร.056713525 ติดต่อ คุณศิริขวัญ

กีฬาต้านยาเสพติด สระประดู่คัพครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ร่วมงานวันพระนเรศวรมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รว่มงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะผู้บริหาร คณะสภาตำบลหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เข้าร่วมพิธีว่างพานพุ่มเนื่องในงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย และวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

นพุธที่ 17 มกราคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านลำนารวย พร้อมทำการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (ถังขยะเปียกในครัวเรือน)

บ้านอาทรธารน้ำใจ สายใยตำบลสระประดู่

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายก อบต.สระประดู่พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาอบต.สระประดู่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้านให้แก่ผู้ด่อยโอกาส  ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ รายเป้าหมายคือ นายบุญยงค์ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยท่านนายอำเภอวิเชียรบุรี และนายธนบดินทร์ อ่างคำ ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี

ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยาน.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

555.pdf

นายอธิชนนท์ แสงทอง
ปลัด อบต.สระประดู่

โทร.095-635-7541