แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ