หัวหน้าส่วนราชการ

นายอธิชนนท์  แสงทอง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.095-6357541

บุญฑริกา พัดน้อย

รองปลัดองการบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.090-2479362 

น.ส. ปิยวรรณ  สุวรรณชั 

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.096-6627829 

ชนะโชติ บัวสำลี 

         รักษาราชการแทน        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     และสิ่งแวดล้อม
โทร.064-1646546 

นางชญาณิศา  มุนนทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.095-2967486

ชนะโชติ บัวสำลี 

ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมโทร.064-1646546 

นายสุขสันต์ งาคชสาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.084-3806725 

บุญฑริกา พัดน้อย

        รักษาราชการแทน            ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.090-2479362