สำนักปลัด

นายอธิชนนท์  แสงทอง 

ปลัด อบต.สระประดู่

โทร.

บุญฑริกา พัดน้อย

รองปลัด อบต.สระประดู่

โทร.

สำนักปลัด

นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณชัย

หัวหน้าสำนักปลัด 


นางสาวหนึ่งฤทัย  อุ่นไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชร์ธนภร ม่วงสุข

นักทรัพยากรบุคลากร

จ่าเอกอาคม จันทัน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาวจำปา ส่งฆ่อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมปอง ประสารพรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทวีศักดิ์ นนทะเสน

พนักงานขับรถน้ำ

นายยุทธนา อมรึก

ผู้ช่วยพนักงานป้องกัน

นายสุรัตน์ เดชนะ

คนสวน