สำนักปลัด

นายอธิชนนท์  แสงทอง 

ปลัด อบต.สระประดู่

โทร.

บุญฑริกา พัดน้อย

รองปลัด อบต.สระประดู่

โทร.

สำนักปลัด

นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณชัย

หัวหน้าสำนักปลัด 

โทร.

นางสาวหนึ่งฤทัย  อุ่นนไทย

เจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชร์ธนภร ม่วงสุข

นักทรัพยากรบุคลากร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

นายสมปอง ประสารพรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทวีศักดิ์ นนทะเสน

พนักงานขับรถน้ำ

นายยุทธนา อมรึก

ผู้ช่วยพนักงานป้องกัน

พงศกร  สร้อยศรีพรม 

ธุรการป้องกัน

นายสุรัตน์ เดชนะ

คนสวน

มงคล สารีคำ

พนักงานขับรถ