สมาชิกสภา

นายสมนึก ทูลตา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.

นายคำแสง เลิกนอก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.

นายอธิชนนท์ แสงทอง

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

เลขานุการสภา

โทร.

สมาชิกสภา

นายถาวร หุ่นดี

สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1

บ้านสามแยก

โทร.

นางราตรี ไชยคำภา

สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2

บ้านสระประดู่

โทร.

นายสมคิด กริชบุญ

มาชิกอบต.หมู่ที่ 3

บ้านคอเลือก

โทร.

นายน้อย ใครกระโทก

มาชิกอบต.หมู่ที่ 4

บ้านห้วยชัน

โทร.

นายบุญรอด ใจกล้า

มาชิกอบต.หมู่ที่ 5

บ้านโคกหองแจง

โทร.

นายพงษ์ฐกร มุ่งงาม

มาชิกอบต.หมู่ที่ 6

บ้านท่าจรวจ

โทร.

นายสมนึก ทูลตา

มาชิกอบต.หมู่ที่ 7

บ้านยางโด่

โทร.

นายคำแสง เลิกนอก

มาชิกอบต.หมู่ที่ 8

บ้านลำนารวย

โทร.

นางประเทือง มั่นปาน

มาชิกอบต.หมู่ที่ 9

บ้านพันถ้วย

โทร.

นายกุลชล โตไธสง

สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10

บ้านสามัคคีพัฒนา

โทร.

นายประภาษ พรมนอก

มาชิกอบต.หมู่ที่ 11

บ้านลำนารวยพัฒนา

โทร.

นายสมศรี หล่าไธสง

มาชิกอบต.หมู่ที่ 12

บ้านร่วนใจพัฒนา

โทร.