สมาชิกสภา

นายสมนึก ทูลตา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.

นายคำแสง เลิกนอก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.

นายอธิชนนท์ แสงทอง

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่เลขานุการสภา

โทร.

สมาชิกสภา

นายถาวร หุ่นดี

สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
บ้านสามแยก
โทร.

นางราตรี ไชยคำภา

สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
บ้านสระประดู่
โทร.

นายสมคิด กริชบุญ

มาชิกอบต.หมู่ที่ 3
บ้านคอเลือก
โทร.

นายน้อย ใครกระโทก

มาชิกอบต.หมู่ที่ 4
บ้านห้วยชัน
โทร.

นายบุญรอด ใจกล้า

มาชิกอบต.หมู่ที่ 5
บ้านโคกหองแจง
โทร.

นายพงษ์ฐกร มุ่งงาม

มาชิกอบต.หมู่ที่ 6
บ้านท่าจรวจ
โทร.

นายสมนึก ทูลตา

มาชิกอบต.หมู่ที่ 7
บ้านยางโด่
โทร.

นายคำแสง เลิกนอก

มาชิกอบต.หมู่ที่ 8
บ้านลำนารวย
โทร.

นางประเทือง มั่นปาน

มาชิกอบต.หมู่ที่ 9
บ้านพันถ้วย
โทร.

นายกุลชล โตไธสง

สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
บ้านสามัคคีพัฒนา
โทร.

นายประภาษ  พรมนอก

มาชิกอบต.หมู่ที่ 11
บ้านลำนารวยพัฒนา
โทร.

นายสมศรี หล่าไธสง

มาชิกอบต.หมู่ที่ 12
บ้านร่วนใจพัฒนา
โทร.