ผู้บริหาร

นายสมชาย ประสารพรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.083-0597022

นายชาญชัย มุสิกานิลท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.084-4517966

นายฉัตร ชื่นพัก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.080-4517966

นายพสิษฐคุณ พุทธษา

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.089-4614076