ผู้บริหาร

นายสมชาย ประสารพรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.083-0597022

นายชาญชัย  มุสิกานิลท์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.080-6617658 

 นายฉัตร  ชื่นพัก 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.080-4517966 

นายพสิษฐคุณ  พุทธษา 

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

โทร.089-4614076