กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชนะโชติ บัวสำลี 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โทร.064-1646546 

นายเกียรติชัย  ทูลตา

พนักงานกู้ชืพ

มงคล สารีคำ

พนักงานกู้ชีพ

นายสิทธิชาติ จุสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทรงเกรียติ  คงปราโมทย์

พนักงานกู้ชืพ