กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชนะโชติ บัวสำลี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โทร.

นางสาวปัณณิกา ประมายะ

พนักงานทั่วไป

นายเกียรติชัย ทูลตา

พนักงานกู้ชืพ

นายสิทธิชาติ จุสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทรงเกรียติ คงปราโมทย์

พนักงานกู้ชืพ