กองสวัสดิการสังคม

นายชนะโชติ บัวสำลี

ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม

โทร.

นางวรรณฤดี ทาไกร

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนภัสสร ฟักทอง

พนักงานจ้างทั่วไป