กองสวัสดิการสังคม

นายชนะโชติ บัวสำลี

ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม

โทร.064-1646546 

นางวรรณฤดี ทาไกร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนภัสสร ฟักทอง

พนักงานจ้างทั่วไป