กองช่าง

นายสุขสันต์ งาคชสาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.084-3806725 

นายศักดิ์นรินทร์ ฐานวิเศษ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธนวรรธน์ กฤษบุญ

พนักงานสูบน้ำ

นายพิสิฐ  สุขสาร

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวพรรณธิวา  นิลแพทย์ 

พนักงานจ้างทั่วไป