กองช่าง

นายสุขสันต์ งาคชสาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.

นายศักดิ์นรินทร์ ฐานวิเศษ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธนวรรธน์ กฤษบุญ

พนักงานสูบน้ำ

นายพิสิฐ สุขสาร

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวพรรณธิวา นิลแพทย์

พนักงานจ้างทั่วไป