กองคลัง

ชญาณิศา  มุนนทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.

กัลจนา ยะแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบันชี

ศิริขวัญ  อมรึก

เจ้าพนักงานธุรการ

อัจฉรา  เชิดชู 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบันชี

พนักงานจ้างทั่วไป

เศกสรร ตึกพราย

ธีรวัฒน์ ทัตเศษ

พนักงานจ้างทั่วไป