กองคลัง

ชญาณิศา มุนนทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.

กัลจนา ยะแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบันชี

ศิริขวัญ อมรึก

เจ้าพนักงานธุรการ

อัจฉรา เชิดชู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบันชี

ศศิประภา ขอกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป

เศกสรร ตึกพราย


ธีรวัฒน์ ทัตเศษ

พนักงานจ้างทั่วไป