กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุญฑริกา พัดน้อย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.

อรวรรณ แจ้งอรุณ

ครู

วราภรณ์ สายตรี

พนักงานจ้างทั่วไป