กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุญฑริกา พัดน้อย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.

นางสาววราภรณ์  สายตรี

พนักงานจ้างทั่วไป