กิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 2565

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565

โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2565 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน  จำนวน 12 หมู่บ้าน 

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น ถึง 15:00 น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

สถานที่ วัดลำนารวย ต.สระประดู่

นำโดย นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นายฉัตร ชื่นพัก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  นายชนะโชติ บัวสำลี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางวรรฤดี ทาไกร  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลสระประดู่หมู่ 8 และหมู่ 11 ต่อไปครับ


ประชุมรับฟังร่วมแก้ปัญหา

วันที่ 06/09/2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ร่วมประชุมกับ นายภาณุพงษ์ แก้วเกิด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1   นายอัคร ทองใจสด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ กำนันตำบลสระประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านตำบลสระประดู่ทุกหมู่บ้าน ร่วมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางในแก้ไขปัญหาให้กับชาวตำบลสระประดู่ต่อไป 

ครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 17 มีนาคม ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดุู่ ดำเนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน