กิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี      พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในตำบลสระประดู่ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางในการพัฒนา   การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับตำบล จำนวน 64 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รายชื่อตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น


วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี2566

เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด และพนักงานได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด แกนนำสุขภาพชุมชนและพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นประจำปี 2566 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ 

โครงการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด ได้เข้าร่วมโครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ 

โครงการจิตอาสาพัฒนา วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา สถานที่สาธารณะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี มาเป็นประธานเปิดงานของโครงการ ณ. วัดอุดมมงคล 

อำเภอสัญจร

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด ได้เข้าร่วมโครงการนายอำเภอพบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นฯ ณ. ศาลา SML หมู่8 บ้านลำนารวย 

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

พร้อมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy

เมือเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดยท่านนายกสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ร่วมประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ และการไม่รับของขวัญและของกำนัลในทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ