กิจกรรม 

กิจกรรมประจำปี 2567

บ้านอาทรธารน้ำใจ สายใยตำบลสระประดู่

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายก อบต.สระประดู่พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาอบต.สระประดู่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้านให้แก่ผู้ด่อยโอกาส  ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ รายเป้าหมายคือ นายบุญยงค์ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยท่านนายอำเภอวิเชียรบุรี และนายธนบดินทร์ อ่างคำ ปลัดอำเภอวิเชียรบุ

งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รว่มงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะผู้บริหาร คณะสภาตำบลหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เข้าร่วมพิธีว่างพานพุ่มเนื่องในงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย และวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ันพุธที่ 17 มกราคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านลำนารวย พร้อมทำการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (ถังขยะเปียกในครัวเรือน)

การประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ โดยสำนักปลัด ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลสระประดู่ เข้าร่วมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง  นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นางสาวปิยะวรรณ สุวรรณชัย หัวหน้าสำนักปลัดที่เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการ กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการปฏิบัติตามแนวทาง Dos and Donts เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรและเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด


กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ โดยสำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมผลักดันและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ลดความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดยนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ (ศพด.) มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคม จำนวน 50 คน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน