กิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 2566

 ปลอดภัยจากยาเสพติด และความปลอดภัยทางสังคม 

วันที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วย นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระประดุ่และทีมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอบถามปัญหาทางสังคมของผู้ผ่านการช่วยเหลือ ผุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด หมุ่ที่ 8 ตำบลสระประดุ่ จำนวน 3 รายเพื่่อขอความอนุเคราะห์เพื่อความดำรงอาชีพ ปลอดภัยจากยาเสพติด และความปลอดภัยทางสังคม 

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี ฝ่ายกรมการปกครอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระประดู่ และทีมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม หมู่ที่ 8 ต.สระประดู่ จำนวน 3 รายเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด


โครงการส่งเสริมความรู้ อย.น้อยในโรงเรียน 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านลำนารวย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ อย.น้อยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ โดยมีนางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว 

ประชาชนได้อยู่ดี กินดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติ 

นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ พร้อมด้วย นายชนะโชติ บัวสำลี ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางวรรณฤดี ทาไกร นักพัฒนาชุมชนฯ บูรณาการร่วมกับอำเภอวิเชียรบุรี กำนัน ผญบ. ม.7 อสม. รพ.วิเชียรบุรี ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.สระประดู่ พมจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีบุตรของนางสาวกัญธิชา พิมพ์อินทร์ และปัญหายาเสพติด เพื่อหาแนวทาง การช่วยเหลือให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย อบต.สระประดู่ต่อไป 

เยี่ยมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิด

นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่พร้อมด้วยรองฉัตร ชื่นพัก ผอ.ชนะโชติ บัวสำลี ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางวรรณฤดี ทาไกร นักพัฒนาชุมชนฯ ผอ.สุขสันต์ งาคชสาร ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่และพนักงานกู้ชีพ ออกบูรณาการร่วมกับอำเภอวิเชียรบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ต.สระประดู่ และโรงพยาบาลวิเชียรบุรี กศน.วิเชียรบุรี ร่วมออกเยี่ยมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ม. 7 บ้านยางโด่ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ

1.นายบุญยงค์ โยธาทิพย์ ตามโครงการ 1 ตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (ตกเกณฑ์ จปฐ. )

2.หญิงตั้งครรภ์ที่ยากไร้ แม่เลี่้ยงเดี่ยวไม่มีค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตร

อบต.สระประดู่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบาย อบต.สระประดู่ต่อไป

ออกสำรวจพื้นที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ถนนชำรุดและขาด

วันที่ 4 มกราคม 2566

นายสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ พร้อมด้วย นายสุขสันต์ งาคชสาร ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจพื้นที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ถนนชำรุดและขาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรเข้าพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.สระประดู่ ได้ เพื่อหาแนวทางในการช่วยและแก้ไขปัญหาต่อไป

+5

ความรู้สึกทั้งหมด

63

Achara Chatchoo, Arunlak Ammaruek และ คนอื่นๆ อีก 61 คนโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี      พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในตำบลสระประดู่ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางในการพัฒนา   การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับตำบล จำนวน 64 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รายชื่อตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น


วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี2566

เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด และพนักงานได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด แกนนำสุขภาพชุมชนและพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นประจำปี 2566 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ 

โครงการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด ได้เข้าร่วมโครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ 

โครงการจิตอาสาพัฒนา วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา สถานที่สาธารณะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี มาเป็นประธานเปิดงานของโครงการ ณ. วัดอุดมมงคล 

อำเภอสัญจร

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดย นายสมชาย  ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด ได้เข้าร่วมโครงการนายอำเภอพบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นฯ ณ. ศาลา SML หมู่8 บ้านลำนารวย 

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 

ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

พร้อมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy

เมือเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ นำโดยท่านนายกสมชาย ประสารพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ร่วมประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ และการไม่รับของขวัญและของกำนัลในทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ